Welcome to IWSA


about us | dv project |family support projects| training | projects | policy subs | newsletter | membership | resources | contact |languages | links

 

SAMAHAN NG BOSES NG MGA IMIGRANTENG BABAE SA NSW, INC

Pananaw o Hangarin

Suportahan ang mga imigrante at refugeeng kababaihan sa NSW na matamo ang kanilang aspirasyon ng kapantayan sa larangan ekonomiya, politikal, sosyal, kultura at seksuwal.

Ang Immigrant Women's Speakout Assoc of NSW ("Speakout") or Samaban ng Boses ng mga Imigranteng Babae ng NSW ay punong pangkat na nagtatanggol ng kapakanan ng mga imigrante at refugeeng babae na galing sa bansang hindi nagsasalita ng inglis, mula pa noong 1985.

Bukod pa sa aming patakaran, pagkinatawan at paglolobing gawain, kami ay
nagbibigay ng direktang serbisyo sa mga imigrante at refugeeng babae sa larangan ng domestic violence (karahasan sa loob ng tahanan) at pagtatrabaho;
pagsasagawa ng edukasyong pangkomunidad
pagbibigay ng training o pagsasanay sa Gobyemo, at sa mga organisasyong pangkomunidad at pribadong sektor;
pagsasagawa ng pagsasaliksik tungkol sa pangangailangan ng mga imigrante at refugeeng babae; at
mamahala ng mga proyektong magpapaunlad ng komunidad at ng kultura ng komunidad.

Ang Speakout ay isang organisasyong base sa komunidad at pinamamahalaan ng mga babaing mula sa bansang hindi nagsasalita ng inglis.

Para kontakin ang Speakout tawagan ang (02) 9635 8022 or magpadala ng email sa women@speakout.org.au. Kung hindi kami makagpasalita ng lyong lenguahe, puwede kaming mag-ayos ng interpreter o tagapagsalin.